BIZNES

kushtet ​​kontraktuale të ndaluara

Cilat janë kushtet ​​kontraktuale të ndaluara në B2B

Nga 1 dhjetori 2020 legjislatori belg ka vendosur një listë të re mbi kushtet ​​kontraktuale të ndaluara në B2B. Zbulojini ato këtu dhe bëni testin në fund të artikullit për të parë nëse kontratat tuaja janë në rregull. Që nga vitet 1930, konsumatori, si një bashkëkontraktor ligjërisht më i dobët,

Read More »
ndryshon ligji per pagesat e faturave b2b

Ndryshon ligji për pagesat e faturave B2B

Nga 1 shkurti 2022, ndryshon ligji per pagesat e faturave B2B në Belgjikë. Në përputhje me ligjin e datës 2 gusht 2002 në lidhje me luftën kundër vonesave të pagesave në transaksionet komerciale (i njohur si ligji për pagesat), periudha e pagesës për transaksionet tregtare ndërmjet shoqërive tregtare (B2B) është

Read More »