Ndryshon ligji për pagesat e faturave B2B

Nga 1 shkurti 2022, ndryshon ligji per pagesat e faturave B2B në Belgjikë.

Në përputhje me ligjin e datës 2 gusht 2002 në lidhje me luftën kundër vonesave të pagesave në transaksionet komerciale (i njohur si ligji për pagesat), periudha e pagesës për transaksionet tregtare ndërmjet shoqërive tregtare (B2B) është në parim 30 ditë. Dikur kjo periudhë pagese mund të zgjatej deri në 60 ditë.

Ligji për pagesat e vonuara parashikon gjithashtu se mund të bihet dakord që periudha të fillojë vetëm nga momenti kur klienti ka verifikuar konformitetin e mallit ose shërbimit, me një periudhë maksimale kontrolli dhe verifikimi maksimumi 30 ditë kalendarike.

Në praktikë, kjo kohë shtesë për kontroll dhe verifikim përdoret shpesh për të zgjatur afatin maksimal të pagesës nga 60 ditë në 90 ditë, gjë që është shumë e gjatë për shumë kompani. Ligjvënësi ndërhyri për të mbrojtur kompanitë nga afatet tepër të gjata të pagesës.

Nga 1 shkurti 2022, ndryshon ligji per pagesat e faturave B2B dhe boshllëku për të zgjatur artificialisht afatin ligjor të pagesës do të mbyllet nga ligjvënësi në dy mënyra:

  1. së pari, periudha e kontrollit dhe verifikimit duhet të jetë pjesë përbërëse e periudhës së pagesës. Prandaj, kompanitë nuk mund të pajtohen më që periudha e pagesës të fillojë vetëm pasi klienti të ketë verifikuar konformitetin e mallit ose shërbimit;
  2. nga ana tjetër, data e marrjes së faturës – dhe rrjedhimisht data e fillimit të periudhës së pagesës – nuk mund të përcaktohet më kontraktualisht. Klienti është gjithashtu i detyruar t’i sigurojë furnizuesit të gjitha informacionet e nevojshme të faturimit jo më vonë se pas marrjes së mallrave ose shërbimeve.

Nga data 1 shkurt 2022, palët vetëm me marrëveshje mund të zgjasin afatin ligjor të pagesës në maksimum 60 ditë. Përjashtimet nga kjo kohëzgjatje maksimale janë të mundshme vetëm për sektorë të veçantë me dekret mbretëror.

Një klauzolë kontraktuale që parashikon një periudhë më të gjatë pagese konsiderohet e pashkruar, në mënyrë që të zbatohet afati ligjor i pagesës prej 30 ditësh.

Nga data 1 shkurt 2022, në rast të vonesës së pagesës, shuma e mbetur do të rritet automatikisht edhe me kamatëvonesë dhe një kompensim fiks prej 40 euro. Më parë, ligji për pagesat e prapambetura parashikonte vetëm të drejtën e kreditorit për të kërkuar kamatëvonesë.

Koha Shqiptare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Cilat janë kushtet ​​kontraktuale të ndaluara në B2B

Mon Mar 14 , 2022
Nga 1 dhjetori 2020 legjislatori belg ka vendosur një listë të re mbi kushtet ​​kontraktuale të ndaluara në B2B. Zbulojini ato këtu dhe bëni testin në fund të artikullit për të parë nëse kontratat tuaja janë në rregull. Që nga vitet 1930, konsumatori, si një bashkëkontraktor ligjërisht më i dobët, […]
kushtet ​​kontraktuale të ndaluara

Artikuj te ngjashëm